Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Phương Nam Có Con Đường Lớn .

Phương Nam Có Con Đường Lớn .

Một Niệm Lên Thiên Đường
Một Niệm Vào Địa Ngục
Địa Ngục Thiên Đường
Sẽ Phân Vinh Nhục
Luôn Luôn Tự Lập Làm Đầu
Không Thể Theo Người Hùng Hục .

Nhờ Lớn Oai Thần
Ma Quỷ Diệt Hết
Diệt Xong Lại Thêm Oai
Oai Thần Cũng Gắng Sức
Nhớ Kỹ Lấy Điều Này
Lâu Dài Không Vấp Váp .

Dùng Thì Ta Tiến
Bỏ Thì Ta Lui
Một Ngựa Ra Cửa Ải
Tiếng Lành Gang Tấc Thôi .

Trong Cửa Dấy Can Qua
Thân Thủ Điều Bất Hòa
Ngày Nào Áo Son Tới
Mới Bật Cười Ha Ha .

Sinh Có Thì
Thác Có Buổi
Việc Gì Dùng Dằng
Thản Nhiên Ta Đi
Trong Dạ Vô Nghi .

Một Tấm Lòng Lo Chẳng Chịu Thôi
Mưa Xuân Hoa Đẹp Khó Lưu Rồi
Đắc Ý , Về Nghỉ
Thất Ý , Về Nghỉ
Người Tiên Cũng Chỉ Kế Này Thôi .

Phương Nam Có Con Đường Lớn
Cưỡi Ngựa Vào Hàng Thành
Chẳng Cùng Người Đẹp Hát
Lại Có Một Tri Âm .

Công Danh Tuy Nhiều
Ra Sao Thực Tế
Tu Luyện Thành Chân
Chân Thân Bất Hủ
Muôn Năm Mãi Xuân .